Biosolar Forum  =>  Ablak, ajtó  =>  Tetőablak
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2011-07-22
07:21:02
Előzmény: talpfa #16154#16155
talpfa,

Nem tudom nálad hogy van beépítve. A mienk így volt. Nem kell kiemelni az ablakot a vizsgálathoz.

20 évig laktunk itt, szerencsére nem volt gond velük.2011-07-22
07:11:19
Előzmény: robert #16150#16154
Melyik a takarókeret?
És az ablakot, hogy veszem le? Ez mondjuk azért is érdekelne, ha majd egyszer újra szeretném lakkozni az ablakot.

Köszönöm!
2011-07-22
06:38:21
Előzmény: talpfa #16149#16150
Ha a takarókeretet egyszerűen le tudod venni, akkor érdemes lenne a keret szarufa felőli oldalát megnézni, nincs-e egy csavar, vagy szög, ami elindította a repedést.

Az ablak faanyagár vonatkozólag csak annyit írnak, hogy a garancia nem vonatkozik a csomókra. Repedésről szó sincs.

A 4. lábjegyzetet nem is tudom értelmezni.


A VELUX garancia terjedelme
A garancia az anyaghiba vagy gyártási hiba vagy szerkezeti hiba5) miatti hibákra4) vonatkozik.

A jelen garancia alapján fennálló helytállás feltétele, hogy a végfelhasználó bizonyítja, hogy az esetleges hibák, meghibásodások vagy károk nem közvetve vagy közvetlenül a) hibás beszerelésből, azaz a beszerelési utasításokkal ellentétes vagy (ilyen utasítások hiányában) a jó iparosi gyakorlattal ellentétes beszerelésből, b) az ajánlott beszerelési területeken kívüli beszerelésből, c) hibás üzemeltetésből vagy nem rendeltetésszerű használatból, d) nem kompatibilis alkatrészek vagy kiegészítők (pl. tápellátás) alkalmazásából, e) szállításból, beszerelésből vagy bármilyen más jellegű kezelésből, f) termékmódosításokból vagy g) egyéb olyan hibákból, meghibásodásokból vagy kárból erednek, amelyek nem anyaghiba vagy gyártási hiba vagy szerkezeti hiba miatt merültek fel; a fenti felsorolás nem kimerítő.

A garancia alkalmazásának további feltételeként a végfelhasználónak kell bizonyítania, hogy az esetleges hibák, meghibásodások vagy kár nem közvetve vagy közvetlenül a felhasználói/karbantartási utasításokban illetve használati utasításokban ismertetett karbantartás elhanyagolásából fakad – vagy a felhasználói/karbantartási utasításokban vagy a használati utasításokban leírt karbantartás révén nem lehetett megelőzni a hibát, meghibásodást vagy kárt; a felhasználói/karbantartási utasítások kérelemre a VELUX-tól beszerezhetők, vagy elérhetők a www.velux.com vagy www.velux.hu weboldalon. A VELUX melegvíztároló tartályokra vonatkozó garancia érvényesítése a védelmet biztosító anód végfelhasználó általi rendszeres ellenőrzésének a függvénye.

Írásos panasz
A jelen garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak írásos panaszt kell benyújtani a VELUX-nak vagy annak a kereskedőnek, ahonnan a terméket beszerezte, a garancia időszakon6) belül, ezen belül attól az időponttól számított 2 hónapon belül, amelyen a végfelhasználó felfedezte vagy fel kellett volna fedeznie a hibát.

A VELUX saját hatáskörében dönt arról, hogy a terméket javítja, csereterméket szállít, vagy visszatéríti a végfelhasználónak a beszerzési árat.

A garancia hatálya alá tartozó javítás
A VELUX eltérő döntése hiányában a végfelhasználó felel a termék javításáért. A garancia kiterjed a hiba végfelhasználó általi javításához szükséges alkatrészek/anyagok ingyenes szállítására7).

Amennyiben a javítást a végfelhasználó számára jelentős kényelmetlenség nélkül nem lehet elvégezni, a VELUX viseli az alkatrészek/anyagok beépítésének költségét, a javítással kapcsolatos munkaerő költségeit és a termék szállításának vagy feladásának a beépítőnél jelentkező költségeit, szükség esetén a leponyvázás költségeit, feltéve, hogy a VELUX-szal egyeztették ezeket az intézkedéseket. A végfelhasználó a VELUX által adott utasításoknak megfelelően javítás céljából hozzáférhetővé teszi a terméket, szükség esetén szerszámokat biztosít és az ezzel kapcsolatos költségeket fedezi.

Csere szállítás
A csereszállítás esetén a régi terméket azonos fajtájú, típusú és minőségű új termékre8) cserélik ingyenesen. Ha a panasz benyújtásának idején a terméket már nem gyártják vagy annak teljesen azonos változatát nem gyártják (forma, szín, burkolat, felületkezelés, stb.) a VELUX jogosult azt hasonló termékkel pótolni.

Eltérő megállapodás hiányában a végfelhasználó köteles az új terméket a legközelebbi VELUX kereskedőnél átvenni.

A VELUX-hoz vagy a VELUX-tól illetve a kereskedőhöz vagy a kereskedőtől történő szállításról, a termék kibontásáról és újbóli beépítéséről, a leponyvázásról vagy egyéb különleges intézkedésekről, azok végrehajtása előtt egyeztetni kell a VELUX-szal és ilyen megegyezés esetén a VELUX a költségeket fedezi.

A vételár visszatérítése
A VELUX-szal kötött előzetes megállapodás függvényében a végfelhasználó visszaküldi a terméket, a VELUX pedig visszafizeti a végfelhasználó által fizetett vételárat.

Garancia terjedelmének korlátai
A jelen garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Általános használatban nem látható részek elszíneződése;
- Bármilyen színváltozás és fakulás, függetlenül attól, hogy ezeket a napfény/kondenzáció/savas eső/sós felfröcskölés vagy bármilyen más, korrodáló vagy az anyagot megváltoztató hatású állapot okozta;
- Bármilyen más kozmetikai állapot, pl. szalagfüggöny vagy reluxa felszerelése, az ablaktábla tömítésének elváltozása vagy a napkollektor táblákon zajló kondenzáció;
- A fában található csomók;
- A termék hatékonyságának elkerülhetetlen illetve várható csökkenése, beleértve a műszaki értékeket, specifikációkat és az általános hatékonysági tűrést;
- Az alkalmazott anyagokban természetes módon előforduló eltérések;
- Hibás működés vagy korlátozott működés, pl. jég, hó, gallyak, stb. miatti beragadásból;
- Az üveg olyan tökéletlenségei, köztük színváltozat, árnyékok vagy színeződések, amelyek a szállítás idején már fennálltak, vagy a garancia időszak során merültek fel, és értékelhetően nem csökkentik a kilátást;
- Bármilyen egyéb hasonló állapot, függetlenül attól, hogy ezt hibaként jellemzik-e.

Ezen túlmenően a garancia nem terjed ki a VELUX beépítőtermékek tekintetében megváltozott páradiffúziós ellenállásra vagy hővezető képességre.

A jelen garancia kizárólag a “A garancia tartalma” alatt említett termékekre vonatkozik. A kiegészítők, köztük az előre beépített kiegészítők tekintetében a gyártó garanciája érvényes, amennyiben van ilyen. A jelen garanciában megfogalmazott különleges feltételek, köztük a garancia időszakra vonatkozó rész, lásd “A garancia tartalma”, egyéb VELUX termékekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy ezeket előzetesen beépítették-e.

A VELUX nem vállal felelősséget a következményi károkért, köztük a következményi veszteségért, vagy a jogszabályban kötelezően előírttól eltérő termékfelelősségért.

A VELUX nem vállal felelősséget a VELUX érdekkörén kívül álló események által közvetve vagy közvetlenül okozott veszteségekért, korlátozás nélkül ideértve az ágazati vitákat, a tűz, háború, terrorizmus, import korlátozások, politikai nyugtalanság, szokatlan természeti események, rongálás vagy egyéb vis maior előfordulását.

A VELUX nem vállal felelősséget a harmadik felek termékeiért, tekintet nélkül arra, hogy ezeket az “A garancia tartalma” cím alatt hivatkozott termékekkel együtt értékesítik vagy mutatják-e be vagy sem.

Ezt a garanciát azzal a feltétellel lehet csak érvényesíteni, hogy a termékek az arra vonatkozóan megállapodott fizetési feltételeknek megfelelően kifizették.

A garancia által nem fedett javítások
Ha a végfelhasználó igényét a jelen garancia nem fedezi, a végfelhasználó köteles viselni a terméknek a szervizműhelybe és szervizműhelyből való szállításának költségét, a beépítőnek a végfelhasználóhoz és onnan vissza történő utazásának a költségeit. Emellett a végfelhasználó köteles a beépítőnél a termék vizsgálata során felmerülő költségeit, beleértve a munkaerőköltséget is, valamint a termék bontásával és újbóli beépítésével, újbóli leponyvázásával, stb. összefüggésben felmerülő költségeit viselni. Ha a végfelhasználó azután is el kívánja végeztetni a javítást, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a garancia termékére nem vonatkozik, valamint a garancián kívül eső javítás becsült költségéről, a végfelhasználó ezen túlmenően az esetleg felhasznált alkatrészeket és a felmerült munkaerőköltségeket is köteles megfizetni.

Lábjegyzetek – a fenti rendelkezések kiegészítő magyarázata
1. Lábjegyzet:
“Végfelhasználó” az a természetes vagy jogi személy, aki a termék tulajdonosa és azt nem a termék üzletszerű továbbértékesítése vagy beépítése szándékával vásárolta meg.

2. Lábjegyzet:
“Első végfelhasználó” jelenti azt a végfelhasználót – lásd 1. lábjegyzet – aki a terméket a VELUX-tól, a kereskedőtől, vagy bármely más olyan természetes vagy jogi személytől megszerzi, aki üzletszerűen foglalkozik a termék viszonteladásával vagy beépítésével.

3. Lábjegyzet:
Ha a végfelhasználó a szállítás időpontját nem tudja dokumentálni, a VELUX fenntartja a jogot a garancia kezdetének meghatározására a gyártás időpontját valószínűsítő dokumentáció alapján.

4. Lábjegyzet:
A garanciát akkor lehet érvényesíteni, ha a gyártási idején rendelkezésre álló műszaki ismeretek alapján hibát állapítottak meg. Ezen túlmenően a hiba okának az említett időpontban már fenn kellett állnia.

5. Lábjegyzet:
A beszerzés időpontjában érvényes szabványok (beleértve például a CE jelölés alapját képező szabványokat) és a gyártás idején érvényes vonatkozó szabványok szerinti (jogszerű) termékmegjelenés közötti eltérések nem tartoznak a garancia által lefedett hibák vagy meghibásodások körébe.

A termék bármely elektromágneses vagy más jellegű sugárzása (vagy hasonló jellemzők) – függetlenül attól, hogy ez más tárgyakat befolyásolhat-e – nem tartozik a hibák vagy meghibásodások körébe, feltéve, hogy a termék (jogszerű) megjelenése megfelel a gyártás idején érvényes emissziós szabványoknak. Végül, a termék külső sugárzással szembeni érzékenysége nem tartozik a hibák vagy meghibásodások körébe, feltéve, hogy a termék megfelel a gyártás idején érvényes vonatkozó kötelező szabványoknak.

6. Lábjegyzet:
A végfelhasználó felelőssége annak dokumentálása, hogy a garancia időszak még nem járt le.

7. Lábjegyzet:
A garancia hatálya alá tartozó termékeken cserélt VELUX alkatrészekre a VELUX a szállítás napjától új garancia időszakot biztosít (a szóban forgó termékre/kiegészítőkre a “ A garancia tartalma” szerint megjelölt új garancia időszaknak megfelelő garancia időszakot) a pótalkatrészek anyaghiba vagy gyártási hiba vagy szerkezeti hiba miatti hibáira, jelen garanciával azonos feltételek mellett.

Ha a VELUX a jelen garancia hatálya alá tartozó javítást végez, a termék hátralévő garanciájának időszaka meghosszabbodik a panasz benyújtásának időpontja és a javítás elvégzése közötti időtartam hosszával.

8. Lábjegyzet:
A cseretermékre a jelen garanciával azonos feltételek mellett a csereszállítás időpontjától kezdődő új garancia időszak (a szóban forgó termékre/kiegészítőkre a “ A garancia tartalma” szerint megjelölt új garancia időszaknak megfelelő garancia időszakot) érvényes.VELUX Magyarország Kft.
2011-07-22
06:14:05
#16149
Szia Robert!

A véleményeteket kérdezném.
Az alábbi a problémám. Az egyik Velux ablakomnál, az ablak keretnél egy kb. 5-6 cm hosszúságú, hosszanti vékony repedést fedeztem fel a fában.
Az ablak 2008-ban lett veépítve, egyébként semmi baja. Esztétikai hiba lesz ez, ahogy a fa öregszik vagy más probléma forrása lehet..???

Felhívtam a Velux szervízt, mivel az ablak garanciális. A hölgy nem tudta megmondani, hogy erre él e a garancia. Ha az ablak hibája akkor igen, ha nem, akkor nem... Ennyit mondott.
Kiküldene egy szakembert. Viszont ha nem az ablak hibája, akkor 10500 Ft-ba kerülne a kiszállás+ hogy megnézi. Kicsit sokallottam ezt az összeget, főleg ha esztétikai hibáról lesz szó.

Mi a véleményed?
(Képet később tudok felrakni, ha szükséges)

Köszönettel: Imre
2010-05-07
07:13:10
#5562
malmosi,

Velux típussal kapcsolatban 20 éves jó tapasztalataim vannak.
A régi lakásunkban volt 4 db Velux ablak, ami azóta is (az egyik ablak kicsit vetemedett, és a külső árnyékoló is nehezen jár rajta) hibátlanul működik.

Most 7 éve Fakro-t tettem fel tetőkibúvónak az északi oldalra, avval is meg vagyok elégedve. Tökéletesen működik, de úgy emlékeszem semmivel sem volt olcsóbb, mint a Velux.

A többi típusról nem tudok mit mondani.

Minden esetre nagyon vigyázz a tetősík-ablakokkal. Szerintem külső redőnyök nélkül nem szabad beépíteni, a nyári hőterhelés miatt.


A probléma akkor szokott előjönni egy típussal, amikor új gyárat nyitnak, vagy a beszerzési forrás változik. A Sofa-val is ez volt a helyzet.
Biosolar Forum  =>  Ablak, ajtó  =>  Tetőablak
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva